Educație

EDUCAȚIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA:

DREPTURI, OPORTUNITĂȚI, POSIBILITĂȚI

 

Proclamarea independenței Republicii Moldova în data de 27 august 1991 a impulsionat și revizuirea sistemului educațional din țară, moștenit din perioada sovietică și care a fost valabil în Republica Moldova până în anul 1995. În trei decenii de independență, sistemul educaţional din Republica Moldova a trecut prin mai multe reforme, care au avut drept scop modernizarea şi democratizarea învăţământului, crearea condiţiilor pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită sau opţiunile religioase ale părinţilor. Principalele domenii de intervenţie ale reformei au fost doctrina sistemului educaţional, structura sistemului de învăţământ, curricula scrisă, curricula predată şi curricula învăţată, conceptele şi metodele de evaluare, administrarea şi finanţarea învăţământului (https://ipp.md/old/public/files/publication/Studiu_Educatia_de_Baza_Publicat_Rom.pdf).

Pentru Republica Moldova educaţia reprezintă o prioritate naţională sau factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.

Structura sistemului actual de învățământ în Republica Moldova include:

 • Educație preșcolară
 • Școală primară
 • Gimnaziu
 • Liceu
  • Școală medie de cultură generală
  • Școală de meserie
  • Școală profesională
  • Colegiu
 • Învățământ superior – studii de licență
 • Studii de masterat
 • Doctorat
 • Postdoctorat

Învățământul superior din Republica Moldova, cu excepția învățământului medical și farmaceutic, se realizează în trei cicluri:

 • Ciclul I: studii superioare de licență, cu durata de 3-4 ani și corespunde unui număr de 60 de credite pentru un an de studiu
 • Ciclul II: studii superioare de masterat, cu durata de 1-2 ani și corespunde unui număr de
  90-120 de credite de studiu
 • Ciclul III: studii superioare de doctorat, cu durata de 3 ani și corespunde unui număr de 180 de credite.

 

Parcursul sistemului educațional în 30 de ani a fost un proces de lungă durată. Prăbuşirea sistemului comunist a creat condiţii de a trece la un învăţământ propriu în Republica Moldova, bazat pe democraţie şi libera gândire, formarea omului descătuşat de totalitarism, libertate deplină în organizarea vieţii sale. Cadrele didactice au iniţiat acţiuni în vederea deideologizării învăţământului, revenirea la tradiţionalele instituţii de învăţământ (şcoala primară, gimnazii, licee teoretice şi de specialitate, şcoli normale şi instituţii de învăţământ privat). Prin Ordinul ministrului educației nr. 267 din 1991 au fost deschise licee, licee-gimnazii şi clase liceale pe lângă şcolile de cultură generală, printre care în orașele Călăraşi, Rezina, Soroca, Drochia; clase liceale – la Chişinău, Bălţi, Criuleni, Cahul, Dubăsari. Reforma s-a bazat pe principiile dezvoltării, democratizării, umanizării, individualității, integrităţii valorilor naţional-spirituale şi general-umane, internaţionalizării învăţământului (https://muzeulpedagogic.wordpress.com/2011/10/10/dezvoltarea-invatamintului-in-republica-moldova-1990-%e2%80%93-2008-p-i/).

Noua structură a învăţământului prevedea respectarea principiului libertăţii în educaţie. O deosebită atenţie a fost acordată studierii limbii române, istoriei şi geografiei spațiului românesc. În clasele primare s-au introdus obiecte noi: Daciada şi Educaţia morală spirituală, în gimnazii – Educaţia Civică şi în licee – Noi şi Legea. Clasele la orele de limbă română se divizau în grupuri, a fost inițiată studierea limbilor moderne, începând cu clasa II, s-a introdus studierea unui obiect nou –  informatica. Concomitent, s-a redus substanţial numărul de ore la instruirea prin muncă și a fost exclus din planul de învăţământ obiectul pregătirea militară.

La 27 iulie 1994, prin Hotărârea Guvernului nr. 556/1994, ulterior – la 15 decembrie 1994, prin Hotărârea nr. 337-XIII privind Concepţia dezvoltării învățământului în Republica Moldova şi formarea Consiliului coordonator pentru desfăşurarea reformei învățământului, a fost aprobată Concepția dezvoltării învățământului în Republica Moldova (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=87065&lang=ro) și a fost aprobat Consiliul coordonator pentru desfăşurarea reformei învățământului, din componența căruia făceau parte notorietăți în domeniul educației și științei, inclusiv acad. Andrei Andrieș, președinte al AȘM, acad. Gheorghe Rusnac, pe atunci rector al USM ș.a.

De altfel, documentul stipulează că „Constituirea statului independent Republica Moldova, noile relaţii politice, sociale şi economice, deschiderea amplă către valorile culturii naţionale, universale şi ale ştiinţelor educaţionale mondiale condiţionează o nouă viziune asupra coordonatelor conceptuale de dezvoltare a personalităţii celor care studiază. Factorii indicaţi au condus la conştientizarea ideii de edificare a şcolii naţionale, institut social de instruire şi educaţie a copiilor şi tinerilor, de adaptare profesională şi socioculturală a acestora, de menţinere şi dezvoltare a potenţialului spiritual al naţiunii. Centrat pe principiile umanismului, democraţiei şi dezvoltării multilaterale, învățământul îşi propune să pregătească generaţiile care vor trăi în mileniul al treilea, iar prin contribuţia la formarea intelectual-spirituală, civică şi fizică a tinerilor – să creeze resursele umane ce vor constitui una din premisele majore ale consolidării independenţei statului, potenţialului său economic şi cultural”.

Concepţia învățământului a fost racordată la Constituţia Republicii Moldova, la deciziile forurilor internaţionale cu privire la drepturile omului, drepturile copilului şi libertatea educaţiei, la teoriile educaţionale moderne, derivă din situaţia reală ce s-a creat în sistemul de învățământ din republică, din opţiunile sociale şi educaţionale ale populaţiei. Concepţia este axată pe ideea acordării învățământului a unui statut de prioritate naţională, deoarece societatea va deveni umanistă, democratică, pluralistă, cu economie de piaţă, unde urmează a fi utilizate din plin capacităţile intelectuale ca principala resursă de dezvoltare, de reproducere a factorului uman, care influenţează toate sferele de activitate social-economică şi culturală şi care susţine formarea unor relaţii sociale de tip nou.

Astfel, prin Legea supremă a societăţii şi a statului – Constituția Republicii Moldova (intrată în vigoare la 27 august 1994), fiecărui cetățean al țării îi este asigurat dreptul la învățătură. Articolul 35 al Constituției prevede:

(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal şi prin cel profesional, prin învățământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare.

(2) Statul asigură, în condiţiile legii, dreptul de a alege limba de educare şi instruire a persoanelor.

(3) Studierea limbii de stat se asigură în instituţiile de învățământ de toate gradele.

(4) Învățământul de stat este gratuit.

(5) Instituţiile de învățământ, inclusiv cele nestatale, se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.

(6) Instituţiile de învățământ superior beneficiază de dreptul la autonomie.

(7) Învățământul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.

(8) Statul asigură, în condiţiile legii, libertatea învățământului religios. Învățământul de stat este laic.

(9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor.

Începând cu 1994, sistemul de învățământ a obținut următoarea structură:

 1. Învățământul preşcolar
 2. Învățământul primar
 3. Învățământul secundar:
 1. general: a) gimnazial; b) liceal;
 2. şcoala medie de cultură generală
 3. profesional

IV. Învățământul superior

   1. Învățământul postuniversitar

Sistemul de învățământ mai include: învățământul special, învățământul complementar, învățământul continuu.

Reorganizarea sistemului de investigaţii în domeniul ştiinţelor pedagogice a prevăzut extinderea şi aprofundarea cercetărilor fundamentale şi aplicative pentru întregul sistem educaţional; asigurarea ştiinţifică a învățământului prin elaborarea şi experimentarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale obiectivelor şi standardelor educaţionale, conţinuturilor tehnologiilor didactice şi de evaluare; experimentarea şi implementarea rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice în practica educaţională; crearea Consiliului de coordonare a cercetărilor în domeniul ştiinţelor educaţiei; crearea unei academii pedagogice de tip mixt (în baza reorganizării Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, a Institutului de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice, a Institutului Naţional al Instruirii Continue), în care pregătirea cadrelor didactice, perfecţionarea, recalificarea şi atestarea lor se îmbinau cu cercetările ştiinţifice fundamentale ale celor mai stringente probleme ale învățământului din republică şi cu elaborarea literaturii ştiinţifico-didactice, metodice, a manualelor etc.

Finanţarea învăţământului este prioritară şi se stabileşte în proporţie de cel puţin 7% din produsul intern brut.

Ulterior, a fost adoptată Legea învățământului Republicii Moldova nr. 547 din 21 iulie 1995, alte documente normative, care au definit noua politică în domeniul educației.

În Lege fusese stipulat că învăţământul în Republica Moldova constituie o prioritate naţională. Politica educaţională a statului se întemeiază pe principiile umanizării, accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii şi diversivităţii.

Învăţământul de stat este gratuit. Statul asigură şanse egale de acces în instituţiile de stat: licee, şcoli profesionale şi universităţi în funcţie de aptitudini şi capacităţi. Statul asigură dreptul de a alege limba de educare şi instruire la toate nivelurile de învăţământ. Legea obligă studierea limbii de stat a Republicii Moldova în toate instituţiile de învăţământ. Învăţământul obligatoriu este de IX clase şi până la atingerea vârstei de 16 ani.

Legea prevedea următoarea structură a sistemului de învăţământ: Învăţământul preşcolar, 2) Învăţământul primar, 3) Învăţământul secundar: învăţământul secundar general, învăţământul gimnazial, învăţământul liceal, învăţământul mediu de cultură generală.

4) Învăţământul secundar profesional,

5) Învăţământul superior: a/ mediu de specialitate / colegii /, b/ universitar.

Sunt prevăzute şcoli pentru copii cu handicap şi pentru adulţi.

Instituţiile de învăţământ pot fi de stat şi private. Pentru prima dată, în Republica Moldova se admite înfiinţarea şcolilor particulare. Spre deosebire de şcoala sovietică, pentru aprecierea gradului de cunoştinţe al elevilor este introdus sistemul de zece puncte. Nota cinci este cea mai mică notă suficientă pentru promovarea elevilor în clasa următoare.

Republica Moldova a aderat în mai 2005 la Procesul de la Bologna. Odată cu declanșarea acestui proces, țara noastră și-a asumat responsabilități și s-a implicat activ în procesul de reformare și modernizare a învățământului superior pentru alinierea la standardele europene. Au fost realizate un șir de reforme care au condus la apropierea sistemului educațional din Moldova de cel european. Primele schimbări au condus și la instituționalizarea creditelor de studiu de tip ECTS (European Credit Transfer System) în toate instituțiile de învățământ superior.

Programul Erasmus+ oferă universităților europene posibilitatea să încheie parteneriate cu instituții de învățământ superior din afara UE și să elaboreze programe de mobilitate, programe de cooperare internațională pentru consolidarea capacităților și dezvoltarea personalului didactic în țări din afara spațiului European comun. Mai multe detalii despre impactul și realizările programului Erasmus+ în Republica Moldova sunt disponibile în această publicație Erasmus+ Programme in the Republic of Moldova. Începând cu implementarea noului Program pentru Educație al UE Erasmus+, din 2004 și până în prezent, peste 6000 de studenți și cadre didactice au beneficiat de mobilități în cadrul Programului Erasmus+ (http://www.erasmusplus.md/invatamantul-superior-moldova).

Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2013–2020 a fost principalul document de politici în domeniul educaţiei. În scopul coordonării integrate a procesului de planificare strategică sectorială în domeniul educaţiei, prevederile Strategiei au fost corelate cu documentele de politici relevante, cu reformele demarate în sistemul de învățământ, cu alte reforme ce reprezintă o continuitate operaţională a acţiunilor proiectate în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova – 2020” (https://moldova.md/ro/content/invatamant).

În anul 2016, în cadrul Proiectului Educaţia în Republica Moldova – competenţe pentru prezent şi viitor, Ministerul Educației a elaborat Proiectul Programului Naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în învățământul general din Republica Moldova 2016–2020. Iniţiativa a fost parte a Proiectului de sprijin pentru reforma educaţiei în Republica Moldova (OSF-SUPREM), susţinut de Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova. Coordonator al grupului de lucru: Liliana Nicolaescu-Onofrei (https://particip.gov.md/ru/document/stages/programul-national-pentru-dezvoltarea-resurselor-umane-in-invatamintul-general-din-republica-moldova-2016-2020/3207#contentAnchor30210).

Reformarea sistemului educaţional în scopul asigurării dreptului fiecărui copil de a avea o educaţie de calitate presupune o evaluare relevantă şi veridică a învăţământului prin prisma cerinţelor înaintate faţă de şcolile prietenoase copilului. În acest context, în anul 2009 a fost elaborat Studiul „Educaţia de bază în Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilului” de către Ministerul Educației și Tineretului, cu susținerea UNICEF. Scopul acestui studiu a fost evaluarea învăţământului primar şi a celui gimnazial din Republica Moldova prin prisma celor cinci dimensiuni ale şcolilor prietenoase faţă de copil şi formularea de recomandări pentru eventualele politici publice în domeniul educaţiei, orientate spre promovarea şi extinderea acestui model de şcoli în ţară (https://ipp.md/old/public/files/publication/Studiu_Educatia_de_Baza_Publicat_Rom.pdf).

În anul 2017 Ministerul Educației a aprobat concepția cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual în Republica Moldova (https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-pregateste-o-conceptie-de-dezvoltare-invatamantului-dual-0), proiectul fiind pilotat în țară, începând cu anul 2014. Documentul a fost elaborat cu sprijinul proiectului „Reforma structurală în învăţământul profesional tehnic în Republica Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei. Concepția privind organizarea și desfășurarea învățământului dual, aflată în curs de elaborare, a fost un document de politici care oferea o viziune nouă asupra dezvoltării învățământului dual, prin analiza cadrului legal și normativ existent și propuneri de eficientizare a acestuia. Documentul a stabilit funcțiile și atribuțiile instituțiilor responsabile de organizarea și desfășurarea învățământului dual. Un element nou l-a constituit consolidarea rolului Camerei de Comerț și Industrie (CCI), care va reprezenta mai activ agenții economici în acest proces.

De-a lungul anilor, importanța educației în dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova a determinat poziționarea educației ca prioritate națională, poziția statului fiind regăsită în diverse acte cu caracter normativ-juridic:

Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova Modernizarea conţinutului învăţământului a devenit factorul primordial al progresului social-economic, contribuind în acest fel la dezvoltarea societăţii şi consolidarea statului de drept;

Legea învăţământului – Învăţământul în Republica Moldova constituie o prioritate naţională. Obiectivul educaţional major al şcolii constă în dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative, care se poate adapta la condiţiile în schimbare ale vieţii;

Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011–2015. Sistemul de învăţământ are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere;

Codul Educaţiei al Republicii Moldova – aprobat prin Hotărârea Parlamentului, Legea nr. 152 din 17 iulie 2014 (cu modificările și completările ulterioare). Educaţia reprezintă prima prioritate naţională şi factorul primordial al dezvoltării durabile a societăţii, bazată pe cunoaştere. Codul a stabilit cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de educaţie din Republica Moldova. Prioritățile stabilite de Cod la capitolul studii superioare sunt: autonomia universitară (financiară, academică și organizațională); școlile doctorale; asigurarea calității și acreditarea instituțională; implementarea sistemului de diplome comune;

Concepţia modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova – Învăţământul ar putea juca un important rol de sprijin în facilitarea soluţionării problemelor social-economice, generate de nivelul sporit al inflaţiei, de migraţie, şomaj şi situaţia demografică nefavorabilă. Învăţământul este un parametru important al calităţii vieţii, societăţii, factor de bază al dezvoltării ei durabile;

Educaţia – 2020 Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2012–2020Educaţia reprezintă o prioritate naţională, constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, de reproducere şi de dezvoltare a capitalului uman, are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Una dintre prioritățile de bază ale statului pentru dezvoltarea durabilă a societății rămâne a fi educația, și, mai ales, elaborarea unei strategii eficiente în domeniul educației pentru perioada 2021–2030 (https://mecc.gov.md/ro/content/elaborarea-strategiei-de-dezvoltarea-educatiei-pentru-anii-2021-2030-educatia-2030). Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021–2030 „Educația-2030” definește politica Guvernului Republicii Moldova în domeniul educației, descrie mecanismul de realizare a acesteia în perioada anilor 2021–2030 și precizează impactul așteptat asupra statului și a societății (a se vedea https://mecc.gov.md/sites/default/files/concept_strategie_program_de_implementare_educatia_2030.pdf). Scopul strategic în domeniul educației este oferirea oportunităților pentru toți cetățenii Republicii Moldova de a-și dezvolta, de la cea mai fragedă vârstă și pe tot parcursul vieții, competențe necesare, pentru a-și valorifica la maximum potențialul atât în viața personală și de familie, cât și în cea profesională și socială, precum și pentru a se adapta cât mai ușor la imperativele timpului, în special, la cele ce țin de dezvoltarea durabilă.

Ca rezultat al implementării Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021–2030 „Educația–2030”, sistemul de educație al Republicii Moldova, în 2030, va corespunde necesităților celor ce învață și ale societății; vor deveni mai rezistenți, flexibili, capabili de a oferi educație fără întrerupere în condițiile mereu schimbătoare de ordin social, economic, demografic; va deveni un factor real de asigurare a dezvoltării durabile, sociale și economice, prin formarea resurselor umane de calitate, și se va constitui întru-un factor esențial pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere.

UNICEF acţionează pentru a se asigura că toți copiii frecventează școala și primesc o educație de calitate. Statisticile nu sunt tocmai relevante, din moment ce „În Moldova, în pofida reformelor sectorului de învățământ implementate de la independență, se înregistrează o scădere continuă a ratelor de trecere cu succes a examenelor de absolvire a gimnaziului. Peste jumătate din numărul de elevi sunt doar parțial competenți la lectură, matematică sau știință și se află cu mult în urma colegilor lor din țările vecine” (https://www.unicef.org/moldova/ce-facem/educa%C5%A3ie).

În Republica Moldova specialitatea științe ale educației este una dintre cele mai solicitate la studii de doctorat nu doar printre tinerii din țară, dar și pentru cei de peste hotare, preponderent din România. Un loc aparte în pregătirea specialiștilor revine și educației în domeniul psihologiei (http://www.cnaa.md/theses/pedagogy/).

O structură a Ministerului Educației și Cercetării reprezintă Institutul de Științe ale Educației (https://ise.md/), care se ocupă de cercetarea din ştiinţele educaţiei şi învăţământul post-universitar al cadrelor didactice. De asemenea, evaluarea cadrelor didactice, evaluarea instituțiilor de învățământ, acreditarea specialităților la licență, masterat, doctorat, mai multe probleme ce țin de domeniul educației intră în responsabilitatea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (https://www.anacec.md/ro). Astfel, Direcția evaluare în învățământul general este o subdiviziune a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, responsabilă de organizarea și desfășurarea evaluării în învățământul general, în scopul asigurării calității în educație, și este constituită din trei Secții de profil: Secția evaluare în învățământ preșcolar; Secția evaluare învățământ primar și gimnazial; Secția evaluare învățământ liceal (https://www.anacec.md/ro/content/despre-0). Direcția învățământ profesional tehnic și de formare continuă are ca misiune implementarea politicii statului ce ține de asigurarea calității serviciilor educaționale prestate de către instituțiile de învățământ profesional tehnic și de formare continuă (https://www.anacec.md/ro/content/despre-1). Direcția evaluare în învățământul superior este o subdiviziune a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, constituită în conformitate cu prevederile cadrului legislativ și normativ în vigoare, cu atribuții distincte de asigurare externă a calității la nivelul învățământului superior. Odată cu crearea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare prin HG nr. 201/2018, această direcție a preluat atribuțiile exercitate anterior de Direcția evaluare în învățământul superior și Direcția acreditare în învățământul superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional (2015–2018). Misiunea acestei direcții este de a implementa politicile statului în domeniul de competență atribuit și de a contribui la asigurarea calității serviciilor educaționale în domeniul învățământului superior în baza standardelor naționale și internaționale (https://www.anacec.md/ro/content/despre-2). Mai multe informații cu referire la cadrul normativ la toate treptele de educație în Republica Moldova sunt disponibile la link-ul https://www.anacec.md/ro/content/acte-normative-0.

Universităţile reprezintă un pilon esențial și cea mai importantă componentă a societăţii bazate pe cunoaştere și formare. Învățământul superior a devenit o nouă treaptă în socializarea tinerilor, având și misiunea de a asigura competențele socio-umanitare, economice și tehnice necesare tânărului specialist în diferite domenii de specializare. Un important indicator al dezvoltării educației în Republica Moldova este clasamentul instituțiilor de învățământ, realizat anual de către Webometrics, care analizează cca 30.000 de universități din lume, inclusiv instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. La realizarea clasamentului se ține cont de prezență online, vizibilitate, transparență, rezultatele fiind publicate în ianuarie și iulie.

50% – Vizibilitatea: numărul total de legături externe pe care domeniul web al universităţii le primeşte de la terţe părţi;

40% – Excelenţa: numărul lucrărilor ştiinţifice cu impact ridicat, aflate în primele 10% cele mai citate într-un anumit domeniu, în perioada de referință 2015–2019;

10% – Transparența: numărul total de citări ale cercetătorilor universităţii în Top Google Scholar Profiles https://www.webometrics.info/en/transparent).

Raportul Ranking Web of Universities din iulie 2021 a fost elaborat în baza evaluării a circa 31 de mii de instituţii de învăţământ superior din întreaga lume, inclusiv 24 de universităţi din Republica Moldova.

Webometrics este un clasament realizat de Cybermetrics Lab din cadrul Consiliului Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din Spania, începând cu anul 2004. Ierarhizarea din cadrul acestui top se realizează pe baza datelor web accesibile publicului şi rezultatele sunt făcute publice în fiecare an, în lunile ianuarie şi iulie (http://www.webometrics.info). 

În anul 2021 Universitatea de Stat din Moldova și-a reconfirmat poziția de lider printre universităţile din Republica Moldova, potrivit ediției din iulie 2021 a clasamentului mondial Ranking Web of Universities (Webometrics), un top realizat de Consiliul Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei. Conform datelor Ranking Web of Universities, Universitatea de Stat din Moldova conduce clasamentul instituțiilor de învățământ superior din țară, situându-se pe locul 247 în Europa Centrală și de Est, 1055 – în Europa și 3148 – în lume. 

USM — cea mai mare instituție de învățământ superior de tip clasic din Republica Moldova, îmbină armonios procesul didactic cu cel de cercetare, colaborând în acest sens cu peste 112 universități din 28 de țări ale lumii. Universitatea de Stat din Moldova își extinde și consolidează continuu cooperarea academică și prin asocierea la consorțiile universitare internaționale (CUMRU, Consorțiul Universitaria ș.a.).

Potrivit raportului Webometrics, Universitatea de Stat din Moldova se situează pe primul loc în Republica Moldova, fiind urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei, iar pe al treilea loc se poziționează Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”.

Pentru anul 2020, Webometrics a publicat topul universităților din Moldova, în capul listei plasându-se UTM, USM și USMF, urmate de Universitatea Cooperatist-Comercială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Academia de Studii Economice a Moldovei. În lista respectivă se regăsesc 25 de instituții de învățământ superior din țară. ASEM se află pe locul șase, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – pe cea de-a șaptea poziție. La capătul listei sunt plasate Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Institutul Internațional de Management Imi-Nova și Universitatea de Stat din Taraclia „Grigore Țamblak”.

Clasamentul Universităților din Republica Moldova în anul 2020, sursa: Webometrics

Paginile web ale instituţiilor au fost incluse în top, grație realizării planului de acţiuni privind informatizarea sferei educaţionale din Republica Moldova, care include conectarea tuturor subdiviziunilor universitare la internet, la bazele de date educaţionale şi ştiinţifice internaţionale, elaborarea şi menţinerea site-urilor web, precum şi dezvoltarea serviciilor informaţionale.

 

Topul universităților din Republica Moldova în anul 2019,
din numărul total de 28000 de universități ale lumii

În anul 2021 Universitatea Tehnică a Moldovei deține întâietatea la nivel național în prestigiosul clasament al repozitoriilor instituționale RANKING WEB OF REPOSITORIES – TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by Google Scholar (http://repositories.webometrics.info/en/node/32).

Ierarhizarea din ediția mai 2021 a extins arealul de reprezentativitate al universităților, în clasament fiind înregistrate doar 5 instituţii de învăţământ superior din ţară: 

 • Repozitoriul instituțional al UTM: 9 460 (înregistrări GS) 
 • Repozitoriul instituțional al USMF: 8 750 (înregistrări GS) 
 • Repozitoriul instituțional al USARB: 3 490 (înregistrări GS) 
 • Repozitoriul instituțional al USM: 2 240 (înregistrări GS) 
 • Repozitoriul instituțional al UASM: 2 180 (înregistrări GS). 

Poziția de TOP la nivel național a UTM în acest ranking global este o realizare importantă, aceste date fiind utilizate și în realizarea Top Webometrics al universităților anual, în lunile ianuarie şi iulie. 

Scopul acestui clasament este să sprijine inițiativele de Acces Deschis și, prin urmare, accesul gratuit la publicațiile științifice într-o formă electronică și la alte materiale academice. Indicatorii web sunt folosiți aici pentru a măsura vizibilitatea globală și impactul repozitoriilor științifice. Se încurajează publicarea web ca o modalitate de a comunica atât materiale formale, cât și informale, cu menținerea standardelor înalte de calitate ale proceselor de evaluare. Site-urile web ating audiențe potențiale mult mai mari, oferind acces la cunoștințe științifice cercetătorilor și instituțiilor din țările în curs de dezvoltare și, de asemenea, terților (economic, industrial, politic sau cultural) din comunitate. Clasamentul este realizat de „Webometrics Ranking of World Universities”, la inițiativa Cybermetrics Lab – un grup de cercetare al Consiliului Superior de Investigații Științifice al Ministerului Științei și Inovării al Spaniei – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, căruia îi aparține și inițiativa lansării prestigiosului top Webometrics Ranking Web of Universities, iar Google Scholar reprezintă un motor de căutare ce livrează versiuni digitale ale publicațiilor științifice în volum text-integral: articole, cărţi, manuale emanate din mediul academic şi de cercetare.

Mai multe informații cu referire la clasamentul universităților din Republica Moldova pot fi accesate la link-ul https://www.languagecourse.net/university-guru/ro/universitati-chisinau.

Încă în anul 1974, în Institutul Pedagogic Științific a fost fondat Muzeul Național Pedagogic din Moldova, iar în 1976 acesta a devenit o unitate independentă. După anul 1994 a fost denumit Muzeul Pedagogic Republican, fiind amplasat la Chișinău, pe str. M. Kogălniceanu nr. 60, de altfel, casa inginerului S. Serbov, care a fondat prima turnătorie de fontă din Basarabia încă la finele secolului al XIX-lea. Muzeul are cinci săli de expoziții tematice. Fondul muzeului dispune de o colecție unică, de materiale din diferite epoci. Pentru a vizita muzeul, a se vedea pagina web a instituției https://muzeulpedagogic.wordpress.com/ (mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu nr. 60, tel.: (+373-22)-245209; (+373-22)-24-05-01; e-mail: [email protected]).

Informaţii mai detaliate despre învăţământul în Republica Moldova pot fi accesate și pe pagina www.edu.gov.md.

Anual, Biroul Național de Statistică elaborează un raport complex privind educația în Republica Moldova – Educaţia în Republica Moldova. Publicaţie statistică (a se vedea https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf, ș.a.). Mai multe detalii la fiecare compartiment educațional pot fi accesate la link-ul https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=116&.

În fiecare an, în jur de 6 mii de absolvenţi preferă să meargă să studieze peste hotare, fie că sunt atraşi de condiţiile moderne de studii, fie că văd mai multe perspective de viitor în alegerea pe care o fac. Neglijând instituţiile de învățământ de la noi din ţară, aceştia aleg colegiile şi universităţile din Romania, Rusia, Franţa, SUA, Marea Britanie, Germania, Grecia, Elveția etc. (https://www.researchgate.net/publication/350492454_INVATAMINTUL_UNIVERSITAR_DIN_REPUBLICA_MOLDOVA_INTRE_LACUNE_SI_PROVOCARI/link/6063219d458515e834802a7f/download). Procesul de studii în învățământul superior, inclusiv studiile superioare integrate, în instituțiile publice și private de învățământ superior, la toate formele de învățământ este organizat în baza Sistemului Național de Credite de Studiu (SNCS), structurat în trei cicluri de studii: licenţă, master, doctorat. Acestea oferă acces la crearea unei cariere și funcții pentru fiecare ciclu de studii universitare finalizate. Numărul de studenți din învățământul superior continuă tendința descendentă înregistrată în ultimii ani, mai pronunțată fiind în cazul studiilor superioare de licență (față de anul de studii 2015/16 cu 21 mii sau cu 33,5% mai puțin).

În ultimii ani, ponderea PIB în educație a scăzut brusc. Din totalul subvențiilor publice, învățământul universitar beneficiază de aproximativ 6,4%.

În anul 2019, în ajutorul sistemului educațional din țară a fost fondat Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” – o platformă de inovații digitale în educație, care asigură regândirea modului în care noile tehnologii transformă procesul de studii și implementarea acestora în sistem (https://www.clasaviitorului.md/). Aici sunt pregătiți noi generații de tineri cu gândire progresistă, competitivi şi profesioniști, care vor asigura creșterea durabilă a economiei țării. Centrul este plasat în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (str. Ion Creangă nr. 1, e-mail: [email protected]), unde a fost renovată și reutilată sala de festivități, care oferă un spațiu flexibil și reconfigurabil, inspirat din principiile Clasei Viitorului și dotat cu echipamente digitale educaționale, precum ecrane interactive SMART, seturi de robotică, imprimante 3D, laboratoare digitale, senzori, microcircuite, ochelari VR, camere panoramice, dispozitive și sisteme pentru casa inteligentă etc. Centrul vine să inspire cadrele didactice în aplicarea noilor tehnologii în procesul de instruire a elevilor și va instrui anual peste 1,000 de cadre didactice actuale și viitoare.

În mai multe domenii, profesorii versați oferă studii calitative studenților, masteranzilor în cadrul școlilor de vară pe specialități. Astfel, în cadrul proiectului Orizont-2020 NanoMedTwin „Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning”, acord de grant nr. 810652, sunt organizate mai multe evenimente. Școala de vară „Nanotehnologii și biomedicină în contextul provocărilor secolului XXI”, a avut loc online în perioada 5-13 iunie 2021 (detalii la link-ul http://www.ncmst.utm.md/).

În perioada 29 februarie – 2 mai 2020, Academia de Științe a Moldovei, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, a organizat, în premieră, un curs-pilot de prelegeri multidisciplinare pentru cei mai buni liceeni ai claselor X–XII, selectați în bază de concurs. Renumiţi specialişti, membri ai Academiei de Ştiinţe, profesori universitari din ţară şi de peste hotare vor oferi consultanţă tinerilor în cele patru domenii importante: științe, tehnologii, inginerie și matematică – ȘTIM. Conceptul educațional ŞTIM (în engleză STEM – „Science, Technology, Engineering and Mathematics”) este practicat în mai multe țări ale lumii (SUA, Canada, Marea Britanie, Australia etc.), cu un curriculum ce ține de studii bazate pe fenomene și procese preluate din viața reală. STEM a devenit un suport substanţial pentru liceenii care tind să cunoască, să fie în pas cu ultimele realizări tehnico-ştiinţifice, aspiră pentru o facultate prestigioasă atât din Republica Moldova, cât şi de peste hotare (https://asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-deschide-noi-oportunitati-pentru-liceeni-baza-conceptului-educational).

La 1 martie 2020 a fost dat start cursurilor de lecții în cadrul proiectului ȘTIM, coordonat de AȘM și MECC (https://asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-dat-start-cursului-pilot-stim), care însă, nu au putut fi desfășurate în continuare din cauza pandemiei generate de COVID-19.

În anul 2020 societatea umană a fost profund afectată de pandemia generată de COVID-19. Sistemul educațional a suferit modificări esențiale, optându-se în majoritatea țărilor pentru educația la distanță prin diferite sisteme de organizare și desfășurare a lecțiilor online. Această pandemie a ridicat mai multe probleme în față, mai ales pentru cadrele didactice din sistemul preuniversitar și universitar, trasând noi obiective generale și specifice, aflate în raport cu influența pandemiei generate de COVID-19, după cum ar fi formele și tehnologiile de instruire și prioritar TIC, starea psihologică a resurselor umane din sistem, capacitatea acestora de a se adapta la situații concrete etc.

În condițiile pandemiei, Grupul Operaţional pentru Educație, coordonat de ONU, cu privire la situația COVID-19 (condus de UNICEF și cu participarea BM, UNFPA, PNUD, OHCHR, UN Women, ICNUR, UNODC, UNESCO, FAO și UN RCO), a elaborat documentul „Învăţământul și situația COVID-19 în Republica Moldova: Transformată în oportunitate, criza învățământului poate conduce la dezvoltarea unui sistem educațional mai rezistent”, care descrie contextul din Republica Moldova, bazându-se pe recomandările menționate în Sinteza de politici a ONU cu genericul: „Învățământul în perioada COVID-19 și în anii următori”. Documentul poate fi accesat la link-ul https://www.unicef.org/moldova/media/4236/file/Working%20Paper%20Education%20and%20COVID-19%20in%20the%20Republic%20of%20Moldova_FINAL%20Romanian%20version.pdf%20.pdf.

Potrivit documentului, aflăm că pandemia COVID-19 a avut un impact enorm asupra tuturor nivelurilor de educație și instruire din întreaga lume. La începutul lunii aprilie 2020, închiderea școlilor în cele 194 de țări a afectat circa 1,6 miliarde de elevi la nivelurile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, reprezentând 90% din totalul elevilor încadrați în sistemul de învățământ. Învăţarea la distanță prin intermediul internetului, televiziunii, radioului și al altor tehnologii a reușit doar parţial să înlocuiască învățarea care are loc în mediul școlar. Țările care au recurs la alternativele de învățare online au obținut succese de diferite niveluri, în conformitate cu capacitățile lor. O problemă adevărată o constituie lipsa accesului la tehnologii sau a conexiunii bune la internet, ceea ce reprezintă un obstacol în calea procesului de învățare continuă, în special pentru elevii din familii defavorizate. Pandemia a accentuat inegalitățile existente privind accesibilitatea și calitatea învățământului între țări și persoane.  Învățământul online reprezintă un substitut imperfect al învățământului față în față, având consecințe asupra diferitor grupuri de elevi. Această formă de învățământ limitează, în mod particular, instrumentele pedagogice disponibile pentru personalul didactic. Școlile reprezintă locul în care profesorii pot identifica din timp problemele legate de familie, inclusiv violenţa în familie, sănătatea, problemele comportamentale și altele, oferind astfel, la o etapă timpurie, sprijinul necesar copiilor. Se întreprind eforturi de soluționare a efectelor negative ale COVID-19, reprezentând o oportunitate de a învăța unii de la alții, a adopta și adapta cele mai bune practici la contextul local, a revizui politicile, standardele, abordările, convingerile și prioritățile în vederea asigurării existenţei reglementărilor necesare pentru a face față unor astfel de situații și a preveni crizele similare ulterioare.

Utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) pentru asigurarea continuității învățământului la distanță a devenit prioritatea de bază a sistemului de învățământ în Republica Moldova. De altfel, în era tehnologiilor, în mai multe instituţii de învăţământ din Republica Moldova încă din anul 2015 au început să fie predate lecţii opţionale de robotică. Copiii învaţă să meşterească roboţi și ceea ce pare acum o joacă, pe viitor ar putea revoluţiona ştiinţa. Elevii pot manevra roboţii cu ajutorul unei telecomenzi, prin intermediul unui program de calculator. Primul cerc de robotică a fost lansat în primăvara anului trecut, fiind susţinut financiar de USAID, CEED II şi de o companie de telecomunicaţii din ţară. Din acest an, cursul la care pot participa elevii, începând cu clasa a II-a, a devenit opţional. Potrivit Ministerului Educaţiei și Cercetării, în prezent acesta este ținut în 10 instituţii de învăţământ din ţară.

Începând cu anul 2019, elevii din Republica Moldova studiază patru discipline opționale noi: Educație pentru sănătate (cl. V-XII); Geografie aplicată (cl. V); Educație pentru media (cl. X-XI) și Învățăm să vorbim argumentat (cl. X).

 

Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA

 

Bibliografie selectivă:

https://zugo.md/toate-stirile/acestea-sunt-cele-mai-bune-universitati-din-tara-cum-s-au-aranjat-in-clasamentul-webometrics-institutiile-superioare-de-invatamant-din-moldova/112157/toate-stirile

https://diez.md/2021/07/27/topul-celor-mai-bune-universitati-din-moldova-in-anul-2021-potrivit-raportului-webometrics-editia-de-vara/

https://usm.md/?p=4244

https://utm.md/blog/2021/06/18/utm-prima-pozitie-pe-plan-national-in-webometrics-ranking-web-of-repositories/

https://mecc.gov.md/ro/content/institutiile-de-invatamant-superior

https://moldova.md/ro/content/invatamant

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf

https://www.unicef.org/moldova/ce-facem/educa%C5%A3ie

Studiu „Educaţia de bază în Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilului”, în: https://ipp.md/old/public/files/publication/Studiu_Educatia_de_Baza_Publicat_Rom.pdf

http://www.cnaa.md/theses/pedagogy/

http://www.cnaa.md/theses/psychology/

https://ise.md/

https://www.anacec.md/ro

https://www.anacec.md/ro/content/acte-normative-0

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/1.Idealul%20social%20al%20RM%20si%20dezvoltarea%20personalitatii.pdf

https://asm.usmf.md/sites/default/files/2020-02/Hot%C4%83r%C3%A2re%20cu%20privire%20la%20Concep%C5%A3ia%20dezvolt%C4%83rii%20%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului%20%C3%AEn%20Republica%20Moldova%20%C5%9Fi%20la%20formarea%20Consiliului%20coordonator%20pentru%20desf%C4%83%C5%9Furarea%20reformei%20%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului.pdf

https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-pregateste-o-conceptie-de-dezvoltare-invatamantului-dual-0

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=87065&lang=ro

Tatiana BUCOS, Cadrul normativ-juridic de funcționare a sistemului educațional din Republica Moldova, abordat prin prisma potențialului economic, În: https://www.academia.edu/5056055/Cadrul_normativ_juridic_de_func%C8%9Bionare_a_sistemului_educa%C8%9Bional_din_Republica_Moldova_abordat_prin_prisma_poten%C8%9Bialului_economic

https://www.prospect.md/ro/history/muzee-istoria-muzeelor/muzeul-national-pedagogic-din-moldova.html

https://muzeulpedagogic.wordpress.com/2011/10/19/dezvoltarea-invatamintului-in-republica-moldova-1990-%E2%80%93-2008-p-ii/

https://particip.gov.md/ru/document/stages/programul-national-pentru-dezvoltarea-resurselor-umane-in-invatamintul-general-din-republica-moldova-2016-2020/3207#contentAnchor30210

https://mecc.gov.md/ro/content/elaborarea-strategiei-de-dezvoltarea-educatiei-pentru-anii-2021-2030-educatia-2030

Moldova 2020. Strategia naţională de dezvoltare: 7 soluţii pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei. http://www.cancelaria.gov.md

Relansăm Moldova Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu. Raport pentru ședința Grupului Consultativ de la Bruxelles, 24 martie 2010. http://www.cancelaria.gov.md

Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011 – 2015. Aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 849 din 29. 11. 2010, www.edu.md

Educaţia şi dezvoltarea umană: provocări curente şi de perspectivă. Document de politici. Otter, T., Barbăroşie, A., Gremalschi, A. PNUD Moldova, Chișinău, 2010.

http://www.erasmusplus.md/invatamantul-superior-moldova

https://www.researchgate.net/publication/350492454_INVATAMINTUL_UNIVERSITAR_DIN_REPUBLICA_MOLDOVA_INTRE_LACUNE_SI_PROVOCARI/link/6063219d458515e834802a7f/download

https://www.clasaviitorului.md/

http://www.ncmst.utm.md/

https://asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-dat-start-cursului-pilot-stim

https://asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-deschide-noi-oportunitati-pentru-liceeni-baza-conceptului-educational

 

LISTA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA (la data de 1 iulie 2021)

 

În subordinea Ministerului Educației și Cercetării funcționează instituții de învățământ preuniversitar (licee, colegii, școli profesionale, centre de excelență) și instituții de învățământ superior (institute, universități, academii), după cum urmează:

 

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

 

Academia de Studii Economice a Moldovei / Academy of Economic Studies of Moldova

Rector: Grigore BELOSTECINIC

Adresă: Str. Bănulescu Bodoni nr. 51, mun. Chişinău, MD-2005

Date de contact: tel.: +(373 22) 22-41-28, 022-22-43-66  www.ase.md

Academia de Administrare Publică / Academy of Public Administration

Rector: Oleg BALAN

Adresă: Str. Ialoveni nr. 100, mun. Chişinău, MD-2070

Date de contact: tel.: +(373 22) 72-38-30, +(373 22) 28-48-71  www.aap.gov.md 

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice / Academy of Music, Theatre and Fine Arts

Rector: Victoria MELNIC
Adresă: Str. A. Mateevici nr. 87, mun. Chişinău, MD-2009

Date de contact: tel.: +(373 22) 24-02-13, 022-23-82-13  www.amtap.md

Academia de Poliție „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne / „Stefan cel Mare” Police Academy

Rector: Dinu OSTAVCIUC
Adresă: Str. Gh. Asachi nr. 21, mun. Chişinău, MD-2009
Date de contact:
tel.: +(373 22) 22-97-27, +(373 22) 73-50-97 
https://www.academy.police.md/

Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” / „Alexandru cel Bun” Military Institute 
Rector: Anatolie BUCUCI
Adresă: Str. Haltei nr. 21, mun. Chişinău, MD-2023
Date de contact:
tel.: +(373 22) 25-20-85, +(373 22) 35-40-45
  https://www.academy.army.md/

Universitatea de Stat din Moldova / Moldova State University

Rector: Igor ȘAROV

Adresă: Str. A. Mateevici nr. 60, mun. Chişinău, MD-2009

Date de contact: tel.: +(373 22) 022-244-821, 022-244-810, 022-24-22-53 www.usm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei / Technical University of Moldova
Rector: Viorel BOSTAN
Adresă: Bd. Ştefan cel Mare nr. 168, mun. Chişinău, MD-2004

Date de contact: tel.: +(373 22) 23-78-61, 022- 23-54-00  www.utm.md

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” / „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy 
Rector: Emil CEBAN
Adresă: Bd. Ştefan cel Mare nr. 165, mun. Chişinău
, MD-2004
Date de contact:
tel.: +(373 22) 205-701, +(373 22) 205-189 
www.usmf.md

Universitatea Agrară de Stat din Moldova / Agrarian State University of Moldova
Rector: Liviu VOLCONOVICI 
Adresă: Str. Mirceşti nr. 44,  mun. Chişinău, MD-2049
Date de contact:
tel.: +(373 22) 31-22-58, 022-31-22-56 
www.uasm.md

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” / „Ion Creanga” Pedagogical State University

Rector: Alexandra BARBĂNEAGRĂ
Adres
ă: Str. Ion Creangă nr. 1, mun. Chişinău, MD-2069
Date de contact:
tel.: +(373 22) 35-84-15, +(373 22) 24-02-84 
www.upsc.md

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi / „Alecu Russo” State University of Balti 

Rector: Natalia GAȘIȚOI

Adresă: Str. Puşkin nr. 38, mun. Bălţi, MD-2131

Date de contact: tel.: +(373-231) 52-430, 0231-52-340 www.usarb.md

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chişinău) / Tiraspol State University
Rector: Eduard COROPCEANU
Adres
ă: Str. Iablocikin nr. 5, mun. Chişinău, MD-2069
Date de contact:
tel.: +(373 22) 75-49-24, 022-59-26-50
www.ust.md

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport / State University of Phisycal Education and Sport
Rector: Veaceslav MANOLACHI 
Adresă: Str. A. Doga nr. 24/1, mun. Chişinău, MD-2024

Date de contact: tel.: +(373 22) 49-40-81, +(373 22) 49-41-82 www.usefs.md

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul /„Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University of Cahul
Rector: Sergiu CORNEA
Adres
ă: Str. Piaţa Independenţei nr. 1, or. Cahul, MD-3901
Date de contact:
tel.: +(373-299) 2-24-81, 0299-3-20-23 
www.usch.md

Universitatea de Stat din Comrat / Comrat State University 
Rector: Serghei ZAHARIA  
Adres
ă: Str. Galaţan nr. 17, or. Comrat, MD-3800
Date de contact:
tel.: +(373-298) 2-43-45, 0298 -2-34-81
www.kdu.md

Universitatea de Stat din Taraclia / Taraclia State University 
Rector: Maria PASLARI
Adres
ă: Str. Păcii nr. 4, or. Taraclia, MD-7400
Date de contact:
tel.: +(373-294) 2-49-06, 0294-2-14-30

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT / PRIVATE INSTITUTIONS

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova / Cooperative-Commercial University of Moldova 
Rector: Larisa ȘAVGA
Adres
ă: Bd. Gagarin nr. 8, mun. Chişinău, MD-2001
Date de contact:
tel.: +(373 22) 81-56-00, 022-81-56-01
www.uccm.md

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova / Free International University of Moldova 
Rector: Ilian GALBEN

Adresă: Str. Vlaicu Pârcălab nr. 52,  mun. Chişinău, MD-2012
Date de contact:
tel.: +(373 22) 22-00-29, 022-22-59-76 
www.ulim.md

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene / University of European Political and Economic studies 
Rector: Gheorghe AVORNIC
Adres
ă: Bd. Ştefan cel Mare nr. 200, et. 3, mun. Chişinău, MD-2025
Date de contact:
tel.: +(373 22) 74-94-86, +(373 22) 74-99-13
www.uspee.md

Institutul Internaţional de Management „IMI – NOVA” / „IMI-NOVA” International Management
Rector: Valentin RAILEAN
Adres
ă: Str. Hristo Botev nr. 9/1, mun. Chişinău, MD-2043
Date de contact:
tel.: +(373 22) 56-85-36, 022-56-82-09 
 
e-mail: [email protected] www.imi-nova.md

Universitatea Slavonă / Slavonic University 
Rector: Oleg BABENCO
Adresă: Date de contact: Str. Florilor nr. 28/1, mun. Chişinău, MD-2068

tel.: +(373 22) 43-03-81, 022-43-03-82 www.surm.md 
[email protected]

Universitatea de Studii Europene din Moldova / University of European Studies  of Moldova 
Rector: Iurie SEDLEŢCHI 
Adresă: Str. Iablocikin nr. 2/1, mun. Chişinău, MD-2024
Date de contact: tel.: +(373 22) 50-91-22, +(373 22) 50-91-27
www.usem.md

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată / Institute of Criminal Science and Applied Criminology of Moldova 
Rector: Valeriu BUJOR 
Adresă: Str. Voluntarilor nr. 8/3, mun. Chişinău, MD-2032
Date de contact: tel.: +(373-22) 47-04-18, +(373-231) 47-04-20 

e-mail: [email protected], www.criminology.md 

Universitatea Americană din Moldova/ The American University of Moldova
Rector: Serhat AKPINAR
Adresă: Bd. Ștefan cel Mare nr. 200, mun. Chișinău, MD-2004
Date de contact: tel.: +(373 22) 11-00-00, +(373 79) 50-87-77 (secția studii)

www.aum.md

 

 

CENTRE DE EXCELENŢĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale

Adresă: Str. Sarmizegetusa nr. 48, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 52-39-86, +(373 22) 52-35-19, +(373 22) 52-30-01 e-mail: [email protected] http://ceiti.md

Centrul de Excelenţă în Transporturi

Adresă: Str. Sarmizegetusa nr. 31, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 52-35-12, +(373 22) 55-00-53, e-mail: [email protected], https://cetauto.md

Centrul de Excelenţă în Construcţii

Adresă: Str. Gh. Asachi nr. 71, mun. Chișinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 73-10-89, +(373 22) 72-12-34, +(373 22) 73-10-05, e-mail: [email protected], http://ccc.md

Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor

Adresă: Str. Decebal nr. 111, mun. Bălţi

Date de contact: tel.: 0231 71 557, 0231 71 554 e-mail: [email protected]

Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară

Adresă: Str. G. Coşbuc nr. 5, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 22-33-15, +(373 22) 22-32-21 tel.: +(373 22) 74-29-86, +(373 22) 74-29-49

e-mail: [email protected], [email protected] http://sp8chisinau.wordpress.com, http://www.sp1.md

Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe

Adresă: Str. Miron Costin nr. 26/2, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 43-56-75, +(373 22) 44-31-68 e-mail: [email protected], [email protected]

http://cfbc.md

Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică

Adresă: Str. Melestiu nr. 12, mun. Chişinău; Str. Sadoveanu nr. 40/2, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 27-27-83, +(373 22) 27-25-94, +(373 22) 27-00-94 tel.: +(373 22) 48-97-92, +(373 22) 48-97-90, +(373 22) 48-97-46

e-mail: [email protected] http://ceee.md

Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”

Adresă: Str. N. Testemiţanu nr. 28, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 73-34-90, +(373 22) 72-58-66 e-mail: [email protected], [email protected]

http://cnmf.md, http://cemf.md

Centrul de Excelenţă în Educație Artistică „Ștefan Neaga”

Adresă: Str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 56-00-58, +(373 22) 77-84-22 e-mail:[email protected]

Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

Adresă: s. Ţaul, r-nul Donduşeni

Date de contact: tel.: +(373 251) 61-3-84, +(373 251) 61-3-44 e-mail: [email protected]

Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chișinău

Adresă: mun. Chişinău, com. Stăuceni

Date de contact: tel.: +(373 22) 32-74-08, +(373 22) 32-64-08 e-mail: [email protected]

Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

Adresă: Str. Suceava nr. 1, or. Ungheni

Date de contact: tel.: +23629178 e-mail: [email protected]

Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova

Adresă: Bd. Iu. Gagarin nr. 8, mun. Chișinău

Date de contact: tel.: (022) 81 56 00 e-mail: [email protected]

 

COLEGII SUBORDONATE MINISTERULUI CULTURII ȘI MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII (până la 12 august 2021 – Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării)

 

Colegiul de Ecologie din Chişinău

Adresă: Str. Burebista nr. 70, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 55-91-67, +(373 22) 55-52-61 e-mail: [email protected]

Colegiul Tehnologic din Chişinău

Adresă: Str. B. Voievod nr. 8/1, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 49-30-48, +(373 22) 44-42-72, +(373 22) 49-30-08 e-mail: [email protected]

http://colegiultehnologic.md

Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău

Adresă: Str. A. Puşkin nr. 54, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 24-46-05, +(373 22) 22-02-41 e-mail: [email protected]

Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi

Adresă: Str. I. Franco nr. 17, mun. Bălţi

Date de contact: tel.: +(373 231) 7-13-10, +(373 231) 7-13-61e-mail: [email protected]

Colegiul Politehnic din Bălţi

Adresă: Str. I. Franco nr. 11, mun. Bălţi

Date de contact: tel.: +(373 231) 7-20-94, +(373 231) 7-12-13 e-mail: [email protected]

http://cpbmd.info

Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi

Adresă: Str. Bucovinei nr. 101, mun. Bălţi

Date de contact: tel.: +(373 231) 7-03-98, +(373 231) 6-55-54 e-mail: [email protected]

http://ctfm.md

Colegiul de Construcţii din Hânceşti

Adresă: Str. Marinescu nr. 10-A, or. Hânceşti

Date de contact: tel.: +(373 269) 2-36-03, +(373 269) 2-26-21 e-mail: [email protected]

http://cch.md

Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul

Adresă: Str. Dunării nr. 36, or. Cahul

Date de contact: tel.: +(373 299) 4-14-91, +(373 299) 4-15-90, +(373 299) 9-37-80 e-mail: [email protected]

http://cihcahul.md

Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani

Adresă: Str. Independenţei nr. 15, or. Lipcani

Date de contact: tel.: +(373 247) 6-14-04, +(373 247) 6-15-40 e-mail: [email protected]

Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

Adresă: Str. V. Mahu nr. 162, or. Orhei

Date de contact: tel.: +(373 235) 2-46-54, +(373 235) 2-36-34, +(373 235) 2-16-76 e-mail: [email protected]

http://colegiu.md

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca

Adresă: Str. I. Creangă nr. 19, or. Soroca

Date de contact: tel.: +(373 230) 2-31-91, +(373 230) 2-31-25 e-mail: [email protected]

Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat

Adresă: Str. Lenin nr. 160, or. Comrat, UTA „Găgăuzia”

Date de contact: tel.: +(373 298) 2-25-04, +(373 298) 2-29-88 e-mail: [email protected]

cpcomrat.educ.md

Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi

Adresă: Str. C. Porumbescu nr. 18, or. Bălţi

Date de contact: tel.: +(373 231) 2-05-69, +(373 231) 9-31-43 e-mail: colegiul.muzical@ mail.ru

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”

Adresă: Str. Independenţei nr. 1, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 76-64-96, +(373 22) 77-26-41, +(373 22) 76-66-39 e-mail: [email protected]

http://colegiuarte.md

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, or. Soroca

Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 39, or. Soroca

Date de contact: tel.: +(373 230) 2-33-35, +(373 230) 2-33-57e-mail: [email protected]

Colegiul Naţional de Coregrafie, mun. Chişinău

Adresă: Str. M. Eminescu nr. 31, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 22-77-05, +(373 22) 21-35-94 e-mail: [email protected]

Colegiul de Inginerie din Strășeni

Adresă: Str. V. Crăsescu nr. 1, or. Străşeni

Date de contact: tel.: +(373) 60 286 086 e-mail: [email protected] [email protected]

http://colegiu-inginerie.md

Colegiul de Medicină, mun. Bălţi

Adresă: Str. Decebal nr. 101, or. Bălţi

Date de contact: tel.: +(373 231) 3-22-83, +(373 231) 3-20-06 e-mail: [email protected]

www.cmdb.md

Colegiul de Medicină, or. Ungheni

Adresă: Str. Mihai Eminescu nr. 73, or. Ungheni

Date de contact: tel.: +(373 236) 2-21-08, +(373 236) 2-44-59 e-mail: [email protected]

http://colmedun.md

Colegiul de Medicină, or. Orhei

Adresă: Str. Renaşterii Naţionale nr. 7, or. Orhei

Date de contact: tel.: +(373 235) 2-18-93, +(373 235) 2-33-78 e-mail: [email protected]

www.cm-orhei.org

Colegiul de Medicină, or. Cahul

Adresă: Str. A. Mateevici nr. 103/1, or. Cahul

Date de contact: tel.: +(373 299) 3-10-66, +(373 299) 3-50-96 e-mail: [email protected]

 

INSTITUȚII SUBORDONATE MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE ȘI MINISTERULUI MEDIULUI (până la 12 august 2021 – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului)

 

Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi, r-nul Ocniţa

Adresă: s. Grinăuţi, r-nul Ocniţa

Date de contact: tel.: +(373 271) 71-5-22, +(373 271) 71-4-83 e-mail: [email protected]

http://caigrinauti.educ.md/

Instituţia Publică „Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrarădin Brătuşeni”

Adresă: s. Brătuşeni, r-nul Edineţ

Date de contact: tel.: +(373 246) 75-5-94 e-mail: [email protected]

Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial din Râşcani”

Adresă: Str. Trandafir nr. 37, or. Râşcani

Date de contact: tel.: +(373 256) 2-87-41, +(373 256) 2-87-01 e-mail: [email protected]

Instituţia Publică „Colegiul Tehnic Agricol din Soroca”

Adresă: Str. Calea Bălţului nr. 28, or. Soroca

Date de contact: tel.: +(373 230) 2-23-08, +(373 230) 2-23-27 E-mail: [email protected]

Instituţia Publică „Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi”

Adresă: Str. Lenin nr. 22, s. Svetlâi, r-nul Comrat

Date de contact: tel.: +(373 298) 62-4- 50, +(373 298) 62-2-40 e-mail: [email protected]

http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-svetlii/desprecolegiu.html

Instituţia Publică „Colegiul Agroindustrial din Ungheni”

Adresă: Str. Decebal nr. 38, or. Ungheni

Date de contact: tel.: +(373 236) 2-00-56, +(373 236) 2-27-73 e-mail: [email protected]

 

COLEGII SUBORDONATE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

 

Colegiul Tehnic al UTM

Adresă: Str. Voluntarilor nr. 1, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 47-07-24, +(373 22) 47-05-00 e-mail: col[email protected]

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM

Adresă: Str. Petru Rareş nr. 18, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 22-19-68, +(373 22) 40-27-19 e-mail: [email protected]

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Adresă: Str. Pușkin nr. 38, mun. Bălți

Date de contact: tel.: +(373 231) 52430 e-mail:[email protected]

http://usarb.md

COLEGII PRIVATE

 

Colegiul Cooperatist din Moldova

Adresă: Bd. Gagarin nr. 8, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 81-56-33, +(373 22) 81-56-34 e-mail: [email protected]

Colegiul Internaţional de Administrare şi Business

Adresă: Str. Sarmizegetusa nr. 48/8, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 54-96-95, +(373 22) 27-11-74 e-mail: [email protected]

http://ciab.md

Colegiul MondoStud Art

Adresă: Str. Meşterul Manole nr. 9, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 47-25-86, +(373 22) 47-11-81 e-mail: [email protected]

Colegiul de Studii Integrate al Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Adresă: Bd. Testemițanu nr. 1, or. Drochia

Date de contact:  tel.: +(373 252) 22 639 e-mail: [email protected]

Colegiul de Studii Administrative și Fiscale

Adresă: Str. Bulboaca nr. 23, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 47 30 33 e-mail: [email protected]

Colegiul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

Adresă: Str. Vlaicu Pârcălab nr. 52, mun. Chişinău

Date de contact: tel.: +(373 22) 22-00-29 e-mail: [email protected]

 

ȘCOLI PROFESIONALE

 

Şcoala Profesională, com. Alexăndreni

Adresă: Str. Independenţei nr. 4, com. Alexăndreni, r-nul Sângerei

Date de contact: tel.: +(373 262) 60-558, +(373 262) 60-515, +(373 262) 61-0066 e-mail: [email protected]

http://scoala-profesionala-com-alexan.webnode.ro/

Şcoala Profesională, or. Telenești

Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 41, or. Teleneşti

Date de contact: tel.: +(373 258) 22-132 e-mail: [email protected]

http://sptelenesti.wordpress.com/

Şcoala Profesională, or. Rezina

Adresă: Str. Matrosov nr. 6, or. Rezina

Date de contact: tel.: +(373 254) 24-362, +(373 254) 23-640 e-mail:[email protected]

Şcoala Profesională, or. Orhei

Adresă: Str. 31 August nr. 80, or. Orhei

Date de contact: tel.: +(373 235) 22-200, +(373 235) 20-656e-mail: [email protected]

Şcoala Profesională, or. Ungheni

Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 149, or. Ungheni

Date de contact: tel.: +(373 236) 33-835, +(373 236) 34-033 e-mail: [email protected]

Şcoala Profesională, or. Nisporeni

Adresă: Str. Suveranităţii nr. 12, or. Nisporeni

Date de contact: tel.: +(373 264) 22-297, +(373 264) 23-556 e-mail: [email protected]

Şcoala Profesională, or. Călărași

Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 42, or. Călăraşi

Date de contact: tel.: +(373 244) 22-454, +(373 244) 23-403 e-mail: [email protected]

Şcoala Profesională, or. Criuleni

Adresă: Str. 31 August nr. 130, or. Criuleni

Date de contact: tel.: +(373 248) 22-184, +(373 248) 22-251 e-mail: [email protected]

www.spcriuleni.ucoz.com

Şcoala Profesională, or. Hâncești

Adresă: Str. Chişinău nr. 17, or. Hânceşti

Date de contact: tel.: +(373 269) 22-140, +(373 269) 22-167 e-mail: [email protected]

www.sphincesti.md

Şcoala Profesională, or. Leova

Adresă: Str. Independenţei nr. 60, or. Leova

Date de contact: tel.: +(373 263) 22-185, +(373 263) 22-232 e-mail: [email protected]

Şcoala Profesională, or. Cimișlia

Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 12, or. Cimişlia

Date de contact: tel.: +(373 241) 23-135, +(373 241) 23-676 e-mail: [email protected]

Şcoala Profesională, or. Căușeni

Adresă: Str. Unirii nr. 30, or. Căuşeni

Date de contact: tel.: +(373 243) 25-905 e-mail: [email protected], [email protected]

www.spcauseni.md

Şcoala Profesională, or. Ștefan Vodă

Adresă: Str. 31 August nr. 12, or. Ştefan Vodă, s. Viişoara, r-nul Ştefan Vodă

Date de contact: tel.: +(373 242) 23-439, +(373 242) 22-960, +(373 242) 31-221 e-mail: [email protected]

Şcoala Profesională nr. 1, or. Cahul

Adresă: Str. Şolohov nr. 40, or. Cahul

Date de contact: tel.: +(373 299) 21-603, +(373 299) 20-969, +(373 299) 40-269 e-mail: [email protected]

www.sp1cahul.com

Şcoala Profesională nr. 2, or. Cahul

Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 125, or. Cahul

Date de contact: tel.: +(373 299) 34-903, +(373 299) 34-808 e-mail: [email protected]

www.sp2cahul.md

Şcoala Profesională, or. Comrat

Adresă: Str. Lenin nr. 204, mun. Comrat, UTA Găgăuzia

Date de contact: tel.: +(373 298) 22-383 e-mail: [email protected]

Şcoala Profesională, or. Ceadâr-Lunga

Adresă: Str. Lenin nr. 3, or. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia

Date de contact: tel.: +(373 291) 23-141, +(373 291) 23-147 e-mail: [email protected]

Şcoala Profesională, or. Vulcănești

Adresă: Str. Cahulului nr. 62, or. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia

Date de contact: tel.: +(373 298) 23-792, +(373 298) 23-553 e-mail: [email protected]

 

SISTEMUL DE BIBLIOTECI DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

Mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova dispun de biblioteci performante. Sistemul naţional de biblioteci, în raport cu funcţiile şi atribuţiile acestora, este structurat astfel:

 

 • Biblioteci publice din sistemul Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Culturii; 
 • Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ;
 • Biblioteca Ştiinţifică „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
 • Biblioteci medicale;
 • Biblioteci agricole;
 • Biblioteci tehnice;
 • Centrul de Informare şi Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale;
 • Centrul Naţional de Informare şi Reabilitare al Societăţii Orbilor din Moldova.

 

Sursa: www.abrm.md

 

Selecție text: Svetlana MICU,

Secția management academic și relații externe,  
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei